Informacja

Od 4 września dyżury w siedzibie Związku będą prowadzone według grafiku:

poniedziałek        900 – 1500
wtorek                1300 – 1700
środa                    900 – 1500
czwartek             1300 – 1700
piątek                  900 – 1500

Informacja

Wakacyjny dyżur w miesiącu lipcu:

wtorek oraz czwartek

w godzinach 10.00 – 14.00

 

Aktualności 25.04.2017r.

Zbliża się trudny dla nauczycieli okres związany z decyzjami kadrowymi dyrektorów szkół związanymi z ewentualną utrata pracy, ewentualnie obniżeniem wymiaru etatu albo przeniesieniem w stan nieczynny.

Nasz organizacja związkowa może się pochwalić w ostatnim czasie wygraniem kilkunastu spraw związanych z:

1. przywróceniem pracowników do pracy
2. udzieleniem urlopu dla poratowania zdrowia
3. uchyleniem kar porządkowych nałożonych na pracowników
4. niewypłaceniem wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe
5. przyznaniem odszkodowania za odwołanie z funkcji dyrektora szkoły w ciągu roku
Szkolnego
6. naruszeniem dóbr osobistych przez pracodawcę
7. nierównym traktowaniem w zatrudnieniu
8. dostępem do informacji publicznej

Jednak w ostatnich dniach osiągnęliśmy duży sukces dotyczący wygrania prawy przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, co od dawna bulwersowało wielu nauczycieli, którzy tego dodatku byli pozbawieni.

Zapadł prawomocny wyrok nakazujący pracodawcy jednej ze szkół tarnogórskich wypłatę dodatku motywacyjnego nauczycielowi, który – za naszym pośrednictwem – skierował sprawę do Sądu Pracy, ponieważ tego dodatku nie otrzymywał od wielu lat.

Okazało się, ze w tej szkole kilkunastu nauczycieli tego dodatku nie dostawało, natomiast kilku osobom dyrektor przyznał dodatki po około 600,00 złotych, uważając, że ma takie prawo.
W uzasadnieniu wyroku – Sąd stwierdził, że dodatek motywacyjny jest składnikiem wynagrodzenia nauczyciela i jemu z tego powodu przysługuje, natomiast jego wysokość jest uznaniowa i zależy od stopnia realizacji przez nauczyciela kryteriów określonych w regulaminie przyznawania dodatków przyjętych przez organ prowadzący, które przyznaje dyrektor szkoły.
Natomiast dodatek motywacyjny przyznawany dyrektorowi szkoły – jest przyznawany za pracę dydaktyczną, wychowawcza i opiekuńczą, którą realizuje jako nauczyciel w wysokości takiej, jak inni nauczyciele, natomiast za pracę na stanowisku dyrektora otrzymuje dodatek funkcyjny, który nie może być „wyrównywany” dodatkiem motywacyjnym.

Barbara Pańczocha

Aktualności 31.03.2017r.


Boże Narodzenie 2016r.

Wszystkim Członkom i sympatykom Związku, a także ich rodzinom z okazji zbliżających się

Świąt Bożego Narodzenia składam najserdeczniejsze życzenia.

Dużo zdrowia, miłości oraz spełnienia wszystkich Waszych nadziei, oczekiwań i marzeń.

Barbara Panczocha
Przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność”
Oświata Ziemi Tarnogórskiej

Szanowni Państwo, 

                Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, Uczniowie – Szkół i Placówek Oświatowych

Ziemi Tarnogórskiej, Lublinieckiej, Koszęcińskiej, Piekarskiej, Radzionkowskiej

 

Niezwykły Nauczycielu – bądź moim Przyjacielem 

Jesteś  Przyjacielem , ponieważ jesteś węzłem, który łączy, lecz nie zniewala

Przyjacielem, ponieważ jesteś podmuchem, który uspakaja, lecz nie usypia

Przyjacielem, ponieważ jesteś bratem, który poprawia, lecz nie upokarza

Przyjacielem, ponieważ jesteś wzrokiem, który śledzi, lecz nie osądza

Przyjacielem, ponieważ jesteś ręką, która prowadzi, lecz nie ciągnie na siłę

Przyjacielem, ponieważ jesteś oazą , która pokrzepia lecz nie zatrzymuje

Przyjacielem, ponieważ jesteś sercem, które kocha, lecz nie zmusza

Przyjacielem, ponieważ jesteś czułością, która chroni, lecz nie podporządkowuje

Przyjacielem, ponieważ jesteś obrazem Boga – właśnie dlatego.

 

Niezwykły Nauczycielu – potrzebujemy ludzi takich jak Ty 

Gdy Cię potrzebuję, zawsze znajdziesz dla mnie czas

Gdy sam nie daję sobie rady, mogę na Ciebie liczyć

Gdy brakuje mi sił, jesteś przy mnie

To jest dla Ciebie zupełnie naturalne

Nie zależy Ci na rewanżu, wynagrodzeniu lub uznaniu

To dobrze, ze istnieją ludzie tacy jak Ty.

 

Niezwykły Nauczycielu  – pozdrawiam Cię 

Życzę Ci wielu wspaniałych przygód, które kończą się szczęśliwie

Poranków pełnych radosnego oczekiwania

Spokojnego snu i miłego przebudzenia

Abyś umiał mocno kochać – i mimo to trafnie oceniać.

 

Niezwykły Nauczycielu – dziękuję, że jesteś. 

 

Barbara Panczocha

Przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” Oświata

Ziemi Tarnogórskiej

 

Tarnowskie Góry,  14 października 2016r.

Zaproszenie

MOZ NSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi tarnogórskiej zaprasza Członków Związku wraz z Rodzinami do wzięcia udziału w „Biesiadzie Andrzejkowej” w Ustroniu.

Na „Biesiadę” zapraszamy w dniach 26 i 27 listopada 2016 r.  w programie:

W dniu 26 listopada 2016 r.

- wyjazd z Tarnowskich Gór o godz. 800 – parking przy siedzibie ul. Pokoju 14

- przyjazd do Ustronia i zakwaterowanie w pensjonacie GLOBUS

- obiad

- wycieczka na Czantorię

- w godzinach wieczornych biesiadowanie przy udziale kapeli góralskiej oraz niezastąpionego

  Pana Andrzeja – od godziny 1900

- w Domu Wczasowym jest basen, z którego można również skorzystać

W dniu 27 listopada 2016 r.

- śniadanie

- czas wolny

- obiad

- powrót do Tarnowskich Gór

Koszt imprezy pokrywa MOZ NSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi Tarnogórskiej.

Uczestnicy imprezy pokrywają koszty dojazdu w wysokości 50,00 złotych od osoby.

W przypadku wolnych miejsc – mogą w imprezie uczestniczyć osoby niezrzeszone, które są zobowiązane pokryć w całości koszt uczestnictwa w wysokości 190,00 złotych od osoby.

Zapisy: telefonicznie lub osobiście w siedzibie Związku ul. Pokoju 14, do dnia 18 listopada 2016 r.

 

Telefon: 32/ 768-20-75

 

Serdecznie zapraszamy !

                                                                                                          Za Zarząd:

                                                                                                  Barbara Panczocha

11.10.2016r.

KOMUNIKAT

ze wspólnej konferencji prasowej ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej 

i przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność” Ryszarda Proksy

Warszawa, 7 października 2016 r.

 

 

7 października 2016 r. odbyła się wspólna konferencja prasowa ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej i przewodniczego KSOiW NSZZ „Solidarność” Ryszarda Proksy dotycząca postulatów KSOiW związanych z projektem  ustawy Prawo Oświatowe i projektem ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

W związku z przedłużającą się procedurą powołania trójstronnej komisji ds. oświaty pani minister wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów i uzyskała pozytywną akceptację  powołania  zespołu przy ministrze edukacji w składzie: reprezentatywne związki zawodowe w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, przedstawiciele poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, ministrowie umocowani do prowadzenia placówek oświatowych.

Konferencja była zwieńczeniem kilku spotkań negocjacyjnych, które odbyły się po opublikowaniu przez MEN ww. dokumentów. Minister edukacji narodowej  potwierdziła osiągnięcie konsensu w sprawie zmiany zapisu artykułu 42 Karty Nauczyciela i przydziału większej liczby godzin do dyspozycji dyrektora, wprowadzenie standardów pracy w placówkach oświatowych, wprowadzenie ustawowego wymogu opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół przez reprezentatywne związki zawodowe, wprowadzenie i ujednolicenie pensum dla pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli wspomagających, asystentów nauczycieli, metodyków i doradców zawodowych.

W dalszym ciągu negocjowane są: przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela dotyczącego emerytur, przywrócenie roli decyzyjnej kuratora oświaty poprzez zmianę m.in. art. 63 projektu ustawy – Prawo oświatowe, dotyczącego składu komisji konkursowej, trwania kadencji dyrektora oraz zmianę definicji wynagrodzenia w art. 30 Karty Nauczyciela.

Strony wyraziły wolę dalszych negocjacji w szczegółowych sprawach w ramach powołanego zespołu trójstronnego.

Ryszard Proksa

przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Sprawozdanie ze spotkania w ministerstwie.

Dwa dni po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady KSOIW w Warszawie – 30 września 2016 r. odbyło się w MEN pierwsze z planowanych spotkań negocjacyjnych w temacie zmian w systemie szkolnictwa.

Minister edukacji Annie Zalewskiej przedstawione zostały postulaty Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. W szczególności w zakresie zmian w prawie oświatowym, siatki godzin, koniecznych działań mających na celu obronę miejsc pracy oraz niezgodnego z prawem wykorzystywania zapisów zmienionego art.42 Karty Nauczyciela.

Przewodniczący Ryszard Proksa zaproponował działania w celu obrony miejsc pracy niezależnie od przyczyn ich likwidacji. Przedstawił postulaty dotyczące standardów pracy, w tym liczebności klas i warsztatu pracy nauczyciela, zaproponował wydłużenie w okresie przejściowym stanu nieczynnego do 12 miesięcy, przywrócenie zapisów art. 88 Karty Nauczyciela ws. warunków przechodzenia na emeryturę, likwidację stanowiska asystenta zatrudnianego na podstawie Kodeksu Pracy.

Minister Anna Zalewska, odnosząc się do propozycji, podkreśliła, że zostaną zaproponowane konkretne formy poszerzenia kwalifikacji, finansowane ze środków na doskonalenie. Podkreśliła, że na wniosek Solidarności zostaną ujednolicone w Karcie Nauczyciela m.in. pensa pedagogów, psychologów, logopedów, metodyków, a co najważniejsze na każdym poziomie kształcenia będą potrzebni doradcy zawodowi i w każdej placówce mają być zatrudnieni psycholodzy i pedagodzy, a to właśnie daje wielu nauczycielom szansę na pracę. W związku z licznymi interwencjami ws. art.42 pani minister ponownie rozważy zmianę jego zapisów, tak by był on jednoznaczny i nie pozwalał na interpretację różną od intencji ustawodawcy.

Przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa przypomniał postulat NSZZ „Solidarność” o wzroście wynagrodzeń i potrzebę zmiany definicji i składników określających poziom wynagrodzenia nauczycieli. Minister Anna Zalewska poinformowała, że ponieważ nie powstał podstolik ds. edukacji przy Radzie Dialogu Społecznego, mimo że o to wnioskowała, powoła przy MEN zespół, który zajmie się uporządkowaniem kwestii wynagrodzeń.

Członkowie Prezydium KSOiW postulowali zwiększenie kompetencji kuratorów oświaty, związków zawodowych – m.in. w zakresie opiniowania likwidacji placówek oświatowych i arkuszy organizacji pracy szkół. Poruszyli także kwestię wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół – zdecydowanie niższych niż innych pracowników samorządowych wykonujących taką samą pracę; kwestię objęcia świadczeniem kompensacyjnym nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego, objęcia Kartą Nauczyciela nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Minister Anna Zalewska podkreśliła, że wiele z przedstawionych propozycji wymaga dodatkowych środków finansowych, a to oznacza konieczność rozmów i zgody rządu RP. Dlatego kolejnym działaniem Prezydium, zgodnie z uchwałą Rady KSOiW z 28 09.2016 r., będą rozmowy z rządem i Radą Dialogu oraz Komisją Krajową.

Ogłoszenie 30 czerwca 2016r.

 W lipcu i sierpniu 2016r. biuro czynne:

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek

10:00 – 14:00

W piątki biuro nieczynne.